Kreditum.ee Andmekaitseteatis

Kreditum.ee on teenus, mis aitab teid laenu taotlemisel. Saadame teie laenutaotluse eelnevalt laenuvahendajale, kes vahendab teie taotlust pankadele ja rahastusettevõtetele. Aitame teid ka laenu taotlemisel, võrreldes eri panku ja rahastusettevõtteid, ja jagame kasulikke majandusnippe.

Kreditum.ee on Summarum Media Oy omanduses olev ja hallatav võrguteenus. Summarum Media Oy on pühendunud veebisaidi www.kreditum.ee kasutajate privaatsuse kaitsmisele vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (523/1999), elektroonilise andmevahetuse kaitse seadusele (516/2004) ning muudele kohalduvatele õigusaktidele.

Käesoleva andmekaitseteatise eesmärk on teavitada teid, mis tüüpi andmeid me oma veebisaidi kasutajate (“kasutaja”, “teie”) kohta kogume, kuidas me neid andmeid kasutame ja kuidas me neid kolmandatele osapooltele üle anname. Meie andmekaitseteatises on kirjeldatud ka küpsiste kasutamist meie veebisaidil ja kolmandate osapoolte veebisa

 • itidel. Lugege andmekaitseteatis hoolikalt läbi. Veebisaiti kasutades nõustute te oma isikuandmete töötlemisega vastavalt andmekaitseteatisele.Meie ettevõtte isikuandmete kaitse teatise leiate siit: Isikuandmete kaitse teatis

  1. Meie kogutavad andmed ja tavapärased teabeallikad

  Me kogume isikuandmeid kasutajatelt endilt, veebisaidi kasutamisega seoses, näiteks veebisaidi kaudu täidetud laenutaotlusega seoses, klienditeenindusjuhtumitega seoses või muul viisil otse kasutajalt. Samuti võimaldavad allpool kirjeldatud küpsised ja muud tehnoloogiad meil lisaks koguda andmeid selle kohta, kuidas kasutaja meie veebisaiti ja teenuseid kasutab.
  Isikuandmed, mida me kasutajate kohta veebisaidi kasutamisega seoses kogume, kannavad isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast vajalikku teavet. Võime koguda näiteks järgmisi andmeid:

  • Kontaktandmed, nt nimi, postiaadress, tarneaadress (kui erineb postiaadressist), telefoninumber, e-posti aadress
  • Registreerimisandmed, nt kasutajatunnus, salasõna või muu võimalik tuvastav tunnus
  • Sünniaeg, sugu
  • Kasutaja esitatud profileerimis- ja huvialade andmed
  • Meie veebisaidi ja teenuste kasutust ja kasutaja kliendisuhet puudutavad andmed, näiteks maksuandmed, pangakaardi andmed või pangakonto andmed, kliendi tagasiside andmed, tellimuste andmed
  • Otseturundusega seotud lubade või keeldudega seotud andmed
  • Võimalikud muud kasutaja nõusolekul kogutud andmed

  Kui kasutate veebisaidile registreerumisel ja/või sisenemisel kolmanda osapoole poolt hallatavat teenust, võidakse välisest teenusest koguda kõnealuse teenuse kasutustingimustele ja privaatsuse kaitse sätetele vastavaid isikuandmeid (näiteks kasutajatunnus ja e-posti aadress).

  2. Isikuandmed

  Kui registreerute meie veebisaidil, küsime teilt isiku- ja sissetulekuandmeid ning muid olulisi andmeid, mida on vaja krediidi töötlemisel. Jagame saadud andmeid krediidiandjatega. Lisateavet vt lõigust “Isikuandmete töötlemine”.

  Me võime teie isikuandmeid kasutada ka järgmistel eesmärkidel:

  • Meie veebisaidi ja teenusega seotud infovahetus, kliendisuhte säilitamine;
  • Meie veebisaidi ja teenuste tootmine, pakkumine, arendamine, parandamine ja kaitsmine;
  • Veebisaidi personaliseerimine ja reklaamide isikupärastamine;
  • Veebisaidi analüüsimine ja statistika;
  • Turu-uuringud ja elektrooniline otseturundus kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja elektroonilise infovahetuse andmekaitse seadusega;
  • Väärkasutuse ennetamine ja tuvastamine;
  • Veebisaidiga seotud õiguste ja/või omandi kaitse;
  • Muud vastavad kasutuseesmärgid.

  3. Küpsiste kasutamine

  Veebisaidil kasutatavad küpsised
  Me kogume oma veebisaidi kasutaja seadet puudutavaid andmeid küpsiste ja muude vastavate tehnoloogiate abil.

  Küpsis on harilikult väike tekstifail, mille veebibrauser salvestab seadmesse kasutaja tuvastamiseks ja uuesti äratundmiseks. Küpsiste abil on võimalik brauser ära tunda ja kasutada saadud andmeid näiteks veebisaiti külastavate brauserite lugemiseks ning veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja statistiliseks jälgimiseks. Meie eesmärk on arendada nii oma teenust kasutajatele järjest sobivamaks.

  Küpsiste abil saame koguda mh ka järgmisi andmeid:

  • kasutaja IP-aadress;
  • kellaaeg;
  • külastatud leheküljed ja neil veedetud aeg;
  • brauseri tüüp, seadme operatsioonisüsteem;
  • milliselt võrguaadressilt kasutaja meie veebisaidile liikus ja millisele võrguaadressile kasutaja pärast meie veebisaidi külastamist liigub;
  • millisest serverist ja milliselt domeenilt kasutaja meie veebisaidile tuli.

  Veebisait võib sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid, näiteks mõõdistus- ja jälgimisteenuste omi. Kolmandad osapooled võivad paigaldada küpsiseid seadmesse meie veebisaidi külastamisel.

  Küpsised kolmandate osapoolte veebisaitidel

  Lisaks meie veebisaidil kasutatavatele küpsistele kasutatakse küpsiseid ka meie reklaamide suunamiseks kolmandate osapoolte saitidel. Töötame koos võrgureklaami tehnoloogiale spetsialiseerunud ettevõtetega. Nende koostööpartnerite küpsiste ja muude tehnoloogiate abil kogutud andmete põhjal võidakse meie reklaame suunata vastavalt varasemale võrgukasutusele ja muudele teguritele nendele kasutajatele, keda meie reklaamid tõenäoliselt kõige rohkem huvitavad. Sellisel juhul võidakse suunamisel kasutada ka muid, väljaspoolt meie saiti kogutud kasutusandmeid.

  Meie koostööpartnerid ja meie võime lisaks koguda andmeid selle kohta, kui tõhusad on meie esitatavad reklaamid. Sellel eesmärgil võime me koguda näiteks järgmisi andmeid:

  • teave selle kohta, kui mitu korda teatud reklaami on brauseris kuvatud;
  • teave selle kohta, kas reklaami on avatud;
  • teave selle kohta, kas reklaami avamine viis toote ostuni võrgukauplusest.

  Küpsiste ja kohandatud reklaami vältimine

  Võite soovi korral ise määrata, mil määral olete nõus küpsiste kasutamise ja kohandatud reklaamiga.

  Võite küpsiste kasutamise oma brauseri sätetest ära keelata. Arvestage, et küpsiste keelamisel ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid olla kasutatavad.

  Kui te ei soovi reklaamide kohandamist vastavalt oma huvialadele, võite alloleva lingi kaudu kohandamise ära keelata. Kohandamise keelamisel näidatakse teile sama palju reklaame kui varem, kuid reklaame ei ole valitud teie huvialadest lähtuvalt.

  Kohandamise saate ära keelata siit: https://www.youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices

  4. Andmete määrustekohane üleandmine

  Me võime teie isikuandmeid edasi anda seaduslikel põhjustel ja kooskõlas kohalduvate andmekaitseseadustega.

  a) Veebisaidi vahendusel esitatud andmeid võidakse edasi anda järgmistesse rühmadesse kuuluvatele osapooltele:

  • Veebisaidi ja meie teenuste pakkumises osalevatele teenusepakkujatele, näiteks makseteenuse pakkujatele
  • Meie koostööpartneritele turunduslikel eesmärkidel, kui te ei ole seda ära keelanud
  • Ametiisikutele juhul, kui seadus seda nõuab või kui see on meie või kolmanda osapoole huvides
  • Meie tütar- ja sidusettevõtetele või muudele meiega samasse kontserni või majanduslikku ühendusse kuuluvatele ettevõtetele, veebisaidi uuele omanikule või osanikule või praktikantidele ja nende nõustajatele ettevõtte ülevõtmise või lepinguga seoses

  b) Automaatse andmetöötluse alusel kogutud andmeid võidakse edasi anda järgmistesse rühmadesse kuuluvatele osapooltele:

  • Teenusepakkujatele, näiteks andmeanalüüsile ja võrgureklaamile spetsialiseerunud ettevõtetele
  • Ametiisikutele juhul, kui seadus seda nõuab või kui see on meie või kolmanda osapoole huvides
  • Meie tütar- ja sidusettevõtetele või muudele meiega samasse kontserni või majanduslikku ühendusse kuuluvatele ettevõtetele, veebisaidi uuele omanikule või osanikule või praktikantidele ja nende nõustajatele ettevõtte ülevõtmise või lepinguga seoses

  Lisaks võidakse andmeid edasi anda kolmandatele osapooltele vormis, mille põhjal individuaalseid kasutajaid ei ole võimalik tuvastada, juhul kui kõne all ei ole isikuandmed.

  5. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

  Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Me ei vastuta nende kolmandate osapoolte veebisaitide sisu ega isikuandmete kaitse taseme eest. Soovitame hoolikalt tutvuda iga veebisaidi isikuandmete kaitse tingimustega.

  6. Isikuandmete kaitse põhimõtted

  Rakendame vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid teie isikuandmete kaitseks volitamata ligipääsu ning juhusliku või ebaseadusliku andmete hävitamise, muutmise, üleandmise, ülekandmise ja muude ebaseaduslike töötlemisvõtete eest.

  7. Teie õigused ja tegutsemisvõimalused

  Teil on õigus kontrollida meie andmebaasis olevaid enda kohta käivaid andmeid, nõuda valeandmete korrigeerimist, õigus keelata enda isikuandmete töötlemist otseturunduses ning muul viisil rakendada oma isikuandmete kaitse seadusega tagatud õigusi.

  Teie palvel me parandame, eemaldame või täiendame andmebaasis olevaid töötlemise eesmärgi seisukohast vigaseid, tarbetuid, puudustega või vananenud isikuandmeid. Eelmainitud õiguste rakendamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega aadressil [email protected] Kui kasutate oma andmete kontrollimise õigust, võidakse andmete esitamise eest küsida mõistlikku tasu, juhul kui andmesubjekt kontrollis oma andmeid viimati vähem kui aasta eest.

  8. Andmekaitseteatise muutused

  Jätame endale õigus käesolevat andmekaitseteatist muuta, teatades sellest oma veebisaidil. Soovitame teil andmekaitseteatisega regulaarselt tutvuda.

  9. Kontaktandmed

  Meie kogutud andmete volitatud töötleja on Summarum Media Oy.
  Käesoleva andmekaitseteatisega seotud päringutega tuleks pöörduda meie kontaktisiku poole:

  E-post: [email protected]
  Aadress: Summarum Media Oy FI-28230174, Saastopankinranta 10 D, FI-00530 Helsinki